Τομείς ενασχόλησης

Τομείς ενασχόλησης

Υποθέσεις Εμπορικού - Αστικού δικαίου - Συμβουλευτική δικηγορία

Όσο αφορά στις υποθέσεις γενικού αστικού και ειδικότερα εμπορικού δικαίου, παρέχουμε στον πελάτη κατ’ αρχήν συμβουλές και οδηγίες, προκειμένου να προλαμβάνονται τα προβλήματα, ή, όταν αυτά προκύπτουν, να βρίσκεται ο πελάτης προετοιμασμένος.

Έχει αποδειχθεί από την πράξη ότι η συμβουλευτική δικηγορία, δηλαδή η συνεχής παροχή συμβουλών στον πελάτη και την εταιρία, συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην αποφυγή μεγάλους μέρους προβλημάτων, τα οποία οφείλονται σε κακό αρχικό χειρισμό.

‘Ετσι, συμβάσεις καταρτίζονται, ώστε να καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες του πελάτη (π.χ. συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συμβάσεις διανομής, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, συμβάσεις μίσθωσης, leasing κλπ) και να αποφεύγονται μελλοντικές έριδες.

‘Οταν δε κάποιες υποθέσεις φτάνουν να απασχολήσουν πια τα δικαστήρια, έχει διαπιστωθεί ότι η πλευρά που είχε σωστό χειρισμό και νομική συμβουλή, πριν ακόμη ξεκινήσει η αντιδικία, έχει και τις περισσότερες ελπίδες να κερδίσει τις υποθέσεις.

Στις περιπτώσεις δε αυτές της αντιδικίας, αναλαμβάνουμε τον πλήρη χειρισμό των υποθέσεων, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος. Οι υποθέσεις που χειριζόμαστε καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου αλλά και ειδικότερα του εμπορικού, όπως αναλύεται και σε επιμέρους ενότητες.

Κατοχυρώσεις σημάτων - Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού

Στο σύγχρονο κόσμο, τα εμπορικό σήματα, που δεν πρέπει να αφήνονται ανεκμετάλλευτα. Ο σοβαρός επιχειρηματίας φροντίζει για την κατοχύρωση του εμπορικού του σήματος, που αποτελεί ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής του.

Ο σωστός έλεγχος γίνεται προτού ακόμη ξεκινήσει τη χρήση του εμπορικού σήματος, ώστε να αποφευχθούν αντιδικίες, έριδες και εμπορικές ζημιές, που έχουν να κάνουν με τις συχνές απομιμήσεις, αντιγραφές και άλλες αθέμιτες πράξεις, που λαμβάνουν χώρα.

Τι είναι όμως το εμπορικό σήμα (trademark);

Το «εμπορικό σήμα» τίθεται στην επωνυμία ή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που η επιχείρηση εμπορεύεται.

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του κάποια γραφική απεικόνιση, όπως το λογότυπο των επιχειρήσεων (logo).

Γενικά, το σήμα είναι οποιαδήποτε σημάδι, σύμβολο, γραφική αντιπροσώπευση, επιστολή, έμβλημα, ήχος (συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), μορφή του προϊόντος ή μορφή της συσκευασίας του προϊόντος που αντιπροσωπεύεται ελεύθερα και που χρησιμοποιείται προκειμένου να διακρίνει μεταξύ των χαρακτηριστικών όπως η ποιότητα, κατασκευή, προέλευση των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των προϊόντων των μεμονωμένων παραγωγών ή των κατασκευαστών και να προστατευθεί το κοινό από τον αθέμιτο συναγωνισμό. Το σήμα, μετά από τη νόμιμη κατοχύρωσή του, θεωρείται ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο του (φυσικού ή νομικού) προσώπου του οποίου το όνομα καταχωρείται.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άμεση κατοχύρωση οιουδήποτε σήματος, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Προ της κατοχύρωσης διενεργείται ενδελεχής έλεγχος στα ήδη κατοχυρωμένα σήματα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σύγχυσης. Εφόσον γίνει χρήση ενός σήματος και μετά αποδειχθεί ότι το σήμα αυτό προσβάλλει κάποιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή γενικότερα στον πλανήτη, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να υπάρξει δικαστική εμπλοκή και να ζητηθεί η άμεση διακοπή χρήσης του σήματος.

Σε περιπτώσεις δε αθέμιτων πράξεων κατά του σήματος που έχετε κατοχυρωμένο, από τρίτο πρόσωπο, αναλαμβάνουμε το χειρισμό των υποθέσεων πλέον ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Συμβάσεις δικαιόχρησης - Franchise

Οι συμβάσεις αυτές είναι ένα σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ωστόσο, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα τους, απαιτείται σωστή προετοιμασία της σύμβασης, ώστε να απεικονίζονται εκεί όλες οι υποχρεώσεις των μερών.

Εκεί εξάλλου είναι που δημιουργούνται οι παρανοήσεις, που στο μέλλον γεννούν τα προβλήματα, μιας και είναι σύνηθες να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που είναι μη ρεαλιστικές ακόμη δε και παράνομες.

Στο σημείο αυτό, παρέχουμε συμβουλές σε οποιονδήποτε θελήσει να κάνει χρήση παρόμοιας σύμβασης, είτε ως δημιουργός ενός συστήματος Franchise είτε ως μέλος ενός ήδη υφιστάμενου συστήματος.

Εξυγίανση επιχειρήσεων - Άρθρο 99 - Αναδιαπραγμάτευση δανείων

Σε περιόδους βαθιάς κρίσης, απαιτούνται γρήγορα και αποδοτικά μέτρα, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή μια επιχείρηση. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και η αίτηση εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. Πτωχευτικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε, με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων, την προετοιμασία του υποψηφίου για την αίτηση εξυγίανσης καθώς και, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης, τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε εκ μέρους εταιριών με τη βοήθεια συνεργατών οικονομολόγων την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών τους υποχρεώσεων και εν γένει των οφειλών τους, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την υπαγωγή προσώπων στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869.2010.

Εξαγορές - Εμπορικές συνεργασίες - Εμπορικές διαπραγματεύσεις

Στο σύγχρονο κόσμο, έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι συμφωνίες που κλείνονται και δεσμεύουν τα μέρη για χρόνια, πρέπει να καταρτίζονται με τη δέουσα προσοχή. Πλέον, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα στάδιο όπου απαιτείται η συνδρομή επαγγελματιών, που κατέχουν το αντικείμενο. Ερασιτεχνισμοί οδηγούν σε κακές αποφάσεις και συμφωνίες καταδικασμένες να αποτύχουν.

Ιδίως σε περιπτώσεις εξαγορών εταιριών, συγχωνεύσεων, νέων εμπορικών συνεργασιών, βοηθούμε τον πελάτη μας πριν ακόμη την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όταν χαράσσεται η στρατηγική, που θα ακολουθηθεί, μέχρι τη τελική σύνταξη των σχετικών συμφωνητικών-συμβάσεων.

Πνευματική ιδιοκτησία - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε ο δημιουργός να προστατεύει το δημιούργημά του. Περαιτέρω, καταρτίζουμε συμβάσεις μεταξύ παραγωγών, καλλιτεχνών, άλλων φορέων, ώστε να απεικονίζονται με σαφήνεια όλες οι υποχρεώσεις, που αναλαμβάνουν τα μέρη. Τέλος, βοηθούμε στην επιλογή του σωστού φορέα διαχείρισης καλλιτεχνικών γεγονότων και εκδηλώσεων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Σύλλογο, Μη Κυβερνητική Οργάνωση κ.ο.κ.) και στη σύσταση και διαχείριση αυτών.

Φορολογικές υποθέσεις

Σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου είναι στενός ο κρατικός φορολογικός έλεγχος, παρέχουμε, σε συνεργασία με έμπειρους φοροτεχνικούς, συμβουλές στον πελάτη, προκειμένου να αντιμετωπίζει θετικά τη δαιδαλώδη φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση δε που καταλογιστούν πρόστιμα, αναλαμβάνουμε την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

Εργατικές υποθέσεις

Οι συμφωνίες μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο για την σωστή εταιρική οργάνωση. Εξάλλου, η σύγχρονη νομοθεσία προβλέπει πλέον πολλά μοντέλα εργασίας (μερική απασχόληση-ημιαπασχόληση-ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις-ατομικές συμβάσεις-διευθέτηση χρόνου εργασίας κ.ο.κ.), που βρίσκονται στη διάθεση του επιχειρηματία.

Με σωστή συμβουλή και παρακολούθηση, είναι εφικτό να βρεθεί το μοντέλο εργασίας, που ταιριάζει στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο.

Διαχείριση ακινήτων

Θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο; Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας ακινήτων ενόψει αγοραπωλησιών ή συμβάσεων leasing, lease-back και τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων.

Έχετε ήδη ακίνητα τα οποία εκμισθώνετε ή εκμεταλλεύεστε με κάθε τρόπο; Χρειάζεται έναν επαγγελματία να σας βοηθήσει;

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετέπειτα διαχείριση των ακινήτων με τη βοήθεια σε τυχόν μισθωτήρια συμβόλαια και των έλεγχο των πληρωμών των μισθωμάτων καθώς και τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης.

Η εμπειρία μας στο real estate είναι σημαντική και πολυετής και εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα για τη διαχείριση των ακινήτων σας.

Διαχείριση ακινήτων

Νόμος Κατσέλη - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ελβετικό φράγκο

GDPR

MKO